厳選したいの!

5/7更新

 

V-x-V-U-U-V 控え目ダウンロード

V-x-V-U-U-V 控え目猛火

V-x-V-U-U-V 控え目トレース

V-V-V-x-V-V 陽気威嚇

V-V-V-V-V-0 冷静雪降らし

V-V-V-x-V-V 陽気プレッシャー

V-V-V-V-V-0 勇敢威嚇

V-V-V-x-V-V 意地加速

V-V-V-V-V-V 意地威嚇

V-x-V-U-U-1or19 冷静再生力

V-x-U-V-V-V 臆病避雷針